Hizmetlerimiz

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim SistemiAr­tık bu­gü­nün dün­ya­sı çok kü­çül­müş, en­for­mas­yon, tek­no­lo­ji ve ile­ti­şim ala­nın­da­ki bü­yük ge­liş­me­ler top­lum­la­rı kı­ya­sı­ya     bir re­ka­be­te ve her ge­çen gün ye­ni ge­lişme­le­rin ya­şan­dı­ğı eko­no­mik bir ya­rı­şa it­miş­tir. Mev­cut dün­ya dü­ze­nin­de ayak­ta kalabilmek, tüm sek­tör­ler­de müşteri ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ne uy­gun mal ve hiz­met üre­ti­mi­nin sağ­lan­ma­sıy­la gerçekleşebilecektir. Bu da an­cak kuruluş­lar­da ta­sa­rım aşama­sın­dan başla­ya­rak üre­tim, pa­zar­la­ma ve satış son­ra­sı hiz­met­le­re ka­dar tüm aşama­la­rı kap­sa­yan ve sü­rek­li gelişme­yi he­defle­yen Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sıy­la ola­cak­tır. Günümüzde Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi ko­nu­sun­da TS EN ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­ti­mi Sis­tem Stan­dard­la­rı, 1987 yı­lın­da ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren en faz­la il­gi­yi ve uy­gu­la­ma ala­nı­nı bu­lan Ulus­la­ra­ra­sı Stan­dard­lar ha­li­ne gel­miş­tir.

NE­DEN TS EN ISO 9001?

• Kuruluş­ta ka­li­te anlayışı­nın gelişimi­ni,

• Kâ­rın, ve­rim­li­li­ğin ve pa­zar pa­yı­nın art­ma­sı­nı,

• Et­kin bir yö­ne­ti­mi,

• Ma­li­ye­tin azal­ma­sı­nı,

• Ça­lı­şan­la­rın tat­mi­ni­ni,

• Kuruluş içi ile­ti­şim­de iyi­leş­me­yi,

• Tum fa­ali­yet­ler­de geniş iz­le­me ve kont­ro­lü,

• İa­de­le­rin azal­ma­sı­nı,

• Müşteri şi­ka­ye­ti­nin azal­ma­sı, mem­nu­ni­ye­tin art­ma­sı­nı sağ­la­yan,

• Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de uy­gu­la­na­bi­len bir yö­ne­tim sis­te­mi mo­de­li ol­du­ğu için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.Birze Group Faaliyet Alanları için Tıklayınız

’BİRZE GROUP